M E G H Í V Ó
A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósága értesíti Önt, hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet közgyűlését
2019. május 16-án (csütörtök) 13:00 órára hívja össze.
A közgyűlés helyszíne: Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 6. félemelet 2.)
Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja, a jelen meghívóban eredetileg feltüntetett napirendekkel és helyen: 2019. május 21-én (kedd) 13:00 óra

Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel tartott, megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.. A közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban, folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2018-ban végzett munkájáról
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes elnök

2. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Wéber Ferencné FB elnök

3. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2018. évi mérlege és eredménykimutatása, javaslat az eredményfelosztására. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jegyzett tőkéjének megállapítása.  Javaslat közösségi alap képzésével és felhasználásával kapcsolatban
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes elnök, Varga Antal cégvezető

4. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2019. évi üzletpolitikai célkitűzéseinek ismertetése
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes elnök, Varga Antal cégvezető

5. Tájékoztató az előző közgyűlés óta történt tagsági jogviszony megszűnésről és tagfelvételről
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes elnök

6. Egyebek
A közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések valamennyi tag számára a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet honlapján (http://takarekmunka.hu/hirek/) közzétételre kerül, illetve a székhelyén – előzetes bejelentkezést követően, munkaidőben – megtekinthetők, illetve
a közgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden tagnak kérésére felvilágosítást ad.

A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a közgyűlés időpontját legalább 3 nappal
megelőzően meg kell küldeni. [Alapszabály 2.1.7. pont] A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben – az alapszabály 2.1.10. pontjában foglalt kivétellel – a közgyűlés nem hozhat döntést. [Alapszabály 2.1.8. pont] A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. [Alapszabály 2.1.13. pont] A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. [Alapszabály 2.1.15. pont] Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre. [Alapszabály 2.1.16.] A közgyűlés a határozatait – ha az alapszabály, illetve a hatályos jogszabályok nagyobb arányról nem rendelkeznek – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett jelenlévő tagok által leadható szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. [Alapszabály 2.1.17. pont] Az alapszabály módosításához a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód
nélküli megszűnésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. [Alapszabály 2.1.18.] A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással hozza meg, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai megválasztására és visszahívására vonatkozó határozatok kivételével, amelyekben titkos szavazással dönt. [Alapszabály 2.1.19.] A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult. Egy képviselő maximum a szövetkezeti tagok 10 %-ának képviseletére jogosult. A közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában készült meghatalmazás(ok) a közgyűlésről készült
jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi(k). [Alapszabály 2.1.14.] A távolmaradás esetén alkalmazható meghatalmazás mintája jelen meghívó mellékleteként közvetlenül megküldésre kerül.

Meghatalmazás

Éves beszámoló

Kigészítő melléklet a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2018. évi beszámolójához

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Tájékoztató az előző közgyűlés óta történt tagsági jogviszony megszűnésről és tagfelvételről

Budapest, 2019. április 29.
Tisztelettel:
Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Igazgatósága